GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve spolku Alliance Française Brno, z. s.

(účinnost od 25. 5. 2018)

Spolek:

Alliance Française Brno, z. s., IČ: 00545945, se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 241 (dále jen „spolek“ nebo „správce“),

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů (tzv. „GDPR“, dále jen „Nařízení“) tímto poskytuje informace o zásadách, které jako správce osobních údajů podle obecně závazných právních předpisů na ochranu osobních údajů zachovává při zpracování osobních údajů fyzických osob, k čemuž dochází při provozování jeho činnosti s tímto souvisejících (dále jen „Zásady“).

Pojmy, které nejsou v těchto Zásadách, resp. v dalších dokumentech, na něž tyto Zásady odkazují, výslovně definovány, mají význam vycházející z Nařízení.

I. Komunikace ve spolku ve věci osobních údajů

1. Se spolkem lze ve věci ochrany osobních údajů komunikovat:

a) písemně – zprávou zaslanou na adresu Alliance Française Brno, Moravské nám. 15, 602 00 Brno, nebo na e-mailovou adresu: direction.brno@alliancefrancaise.cz,
b) osobně – po předchozí domluvě.

2. Případně lze využít kontaktních údajů uvedených na webových stránkách spolku AF Brno.

II. Účely zpracování osobních údajů

1. Spolek zpracovává osobní údaje vždy na základě předem určeného legitimního účelu, který je subjektům údajů zřejmý.

2. Osobní údaje je možné zpracovávat přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu spolku nebo na základě zákona, tudíž bez nutnosti obstarání souhlasu subjektu údajů.

3. Spolek zpracovává osobní údaje pro účely:

a) prezentace spolku a jeho propagace dle účelu uvedeného ve spolkovém rejstříku,
b) databáze příjemců poskytovaných služeb (jazykové a vzdělávací kurzy, zkoušky, soutěže, kulturní a jiné společensky prospěšné akce),
c) databáze členů spolku,
d) databáze držitelů věrnostní karty AF Brno PARTNER,
e) databáze vyučujících francouzštiny a dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání a kultury,
f) databáze podnikatelských subjektů působících v oblasti obchodních vztahů mezi Českou republikou a Francií,
g) uzavírání a plnění smluv s obchodními partnery a partnerskými institucemi,
h) statistické výkazy,
i) plnění pracovněprávních a dalších zákonných povinností,
j) přímý marketing,
k) zasílání newsletterů,
l) informování o vzdělávacích, kulturních a dalších aktivitách spolku a partnerských institucí.

III. Právní základ pro zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů bude spolek provádět na tomto právním základě:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
c) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

2. Ke zpracování v těchto případech není třeba souhlasu subjektu údajů.

3. V případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany se bude jednat zpravidla o některý z těchto zájmů:

a) prezentace spolku a jeho propagace dle účelu uvedeného ve spolkovém rejstříku,
b) vedení databáze příjemců služeb poskytovaných spolkem,
c) vedení databáze členů spolku,
d) vedení databáze držitelů věrnostní karty AF Brno PARTNER,
e) vedení databáze vyučujících francouzštiny a dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání a kultury,
f) vedení databáze podnikatelských subjektů působících v oblasti obchodních vztahů mezi Českou republikou a Francií,
g) statistické výkazy,
h) přímý marketing, 
i) zasílání newsletterů,
j) informování o vzdělávacích, kulturních a dalších aktivitách spolku a partnerských institucí.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Pro jednotlivé účely spolek zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů, nebo některé z nich:

a) identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. rodné příjmení, rodné číslo, státní občanství, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa),
b) pohlaví,
c) osobní stav,
d) telefonní číslo,
e) e-mail,
f) fotografie, videozáznam a/nebo audiozáznam,
g) socioprofesní skupina,
h) číslo bankovního účtu,
i) úroveň znalosti francouzštiny,
j) diplomy a další certifikáty obsahující osobní údaje dle písm. a) a i).

2. Rozsah zpracovávaných údajů závisí vždy na tom, kterého účelu se zpracování týká, avšak vždy se řídí zásadou minimalizace údajů vyplývajících z Nařízení.

V. Kategorie příjemců osobních údajů

1. V rámci zpracování osobních údajů může docházet k jejich zpřístupnění dalším subjektům, tzv. příjemcům. Jedná se buď o subjekty, které se podílí na některé dílčí činnosti zpracování, tzv. zpracovatele, nebo o subjekty, kterou mohou mít zpřístupněny údaje ad hoc v důsledku sběru statistických dat.

Spolek ve shora uvedeném smyslu může poskytnout osobní údaje těmto kategoriím příjemců:

a) společnost Delalande, s.r.o.,
b) Fondation des Alliances Françaises,
c) Francouzskému velvyslanectví v České republice a Francouzskému institutu v Praze,
d) FEI (France Éducation international, Francie),
e) CCI Paris Île-de-France,
f) bankám (v rámci zajišťování platebního styku),
g) správcům informačních systémů (v rámci údržby, podpory a rozvoje využívaných informačních systémů),
h) právním a ostatním odborným poradcům a zástupcům (pro plnění zákonné povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce),
i) pojišťovnám (v rámci řešení pojistných událostí),
j) orgánům činným v trestním řízení a ostatním orgánům státní správy (v rámci plnění zákonné povinnosti,
k) soudům a exekutorům (v souvislosti s uplatněnými nároky).

Všichni zaměstnanci spolku jsou při zpracování osobních údajů povinni řídit se pokyny ohledně zpracování a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které při výkonu své pracovní činnosti zpracovávají.

Pokud by spolek sám byl v pozici zpracovatele, nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení příslušného správce údajů.

VI. Doba uložení osobních údajů

1. Osobní údaje jsou uloženy v souladu se zásadou omezení uložení vyplývající z Nařízení, tzn. pouze po dobu, jež je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.

2. Po uplynutí doby uložení jsou osobní údaje buď vymazány nebo anonymizovány.

3. Pro jednotlivé účely zpracování jsou určena samostatná kritéria pro stanovení doby uložení osobních údajů, z nichž vyplývají následující doby:

a) u poskytování služeb jsou osobní údaje týkající se poskytovatelů služeb, kteří mají splněny veškeré své závazky vůči spolku, uloženy po dobu 3 let ode dne ukončení poslední smlouvy poskytovatele služeb se spolkem (neříká-li zákon jinak); v ostatních případech jsou osobní údaje uloženy po dobu 3 let ode dne splnění posledního ze závazků poskytovatele vůči spolku (neříká-li zákon jinak); osobní údaje zájemců o služby spolku, kde nedošlo k uzavření smlouvy o poskytování služeb, jsou uloženy po dobu 1 roku od skončení jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb,

b) u plnění smluv se smluvními partnery jsou osobní údaje týkající se smluvních partnerů uloženy po dobu 3 let od ukončení příslušné smlouvy; v případě existence sporných práv vyplývajících ze smluvního či mimosmluvního závazku jsou osobní údaje uloženy po dobu nezbytnou k řádnému vedení sporu a vypořádání sporných práv,

c) u plnění zákonných a pracovněprávních povinností jsou údaje uloženy po dobu stanovenou zákonem.

VII. Práva subjektů údajů

Nařízení zakládá subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od spolku potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, pak má právo získat přístup k těmto osobním údajů a k těmto informacím:

a) o účelech zpracování,
b) o kategoriích dotčených osobních údajů,
c) o příjemci či kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
d) o plánované době uložení osobních údajů,
e) o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, 
f) o právu podat stížnost u dozorového úřadu,
g) o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, 
h) o právu získat kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti o kopie údajů bude spolek oprávněn účtovat přiměřený poplatek.

Jestliže subjekt údajů požádá o poskytnutí v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá.

2. Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby spolek bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají.

Subjekt údajů má právo s přihlédnutím k účelům zpracování na doplnění neúplných osobních údajů, a to poskytnutím dodatečného prohlášení.

3. Právo na výmaz

Subjekt údajů má z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a spolek je bez zbytečného odkladu vymaže, pokud není zpracování nezbytné z některého z důvodů uvedeného v Nařízení.

Jestliže byly osobní údaje, které mají být vymazány, správcem zveřejněny, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá.

4. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby spolek omezil zpracování jeho osobních údajů v kterémkoli z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

Pokud je zpracování omezeno, může spolek zpracovávat dané osobní údaje jen za podmínek uvedených v Nařízení.

5. Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování (pokud se týká tohoto přímého marketingu), a dále proti zasílání newsletterů a proti informování o vzdělávacích, kulturních a dalších aktivitách spolku a jeho partnerských institucí.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, zasílání newsletterů a informování o vzdělávacích, kulturních a dalších aktivitách spolku a jeho partnerských institucí, nebudou již osobní údaje pro tyto případy zpracovávány.

6. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení.

Dozorovým úřadem České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Alliance Française Brno, z. s.