Conditions générales de vente

Všeobecné obchodní podmínky pro skupinové kurzy

Základní ustanovení

Alliance Française Brno, z. s., IČO: 00545945, se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 241 (dále jen „škola“), poskytuje služby spojené se vzděláváním v oblasti cizích jazyků. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi školou a účastníkem skupinového kurzu pro veřejnost, kdy se za účastníka kurzu považuje konkrétní fyzická osoba navštěvující příslušný kurz (dále jen „účastník kurzu“).

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi školou a účastníkem kurzu vzniká na základě vyplněného registračního formuláře na kurz prostřednictvím webových stránek školy www.afbrno.cz nebo osobně v kanceláři školy a po potvrzení školou. Odesláním registračního formuláře účastník kurzu potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že tyto údaje poskytl dobrovolně.

Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka specifikovaná v registračním formuláři v počtu výukových jednotek a v uvedeném rozvrhu příslušného kurzu.

Výuka se koná ve skupinách v minimálním počtu 6 účastníků.

Jedna výuková jednotka trvá 45 minut nebo 60 minut (vždy specificky upřesněno pro konkrétní kurz).

Kurzy se konají prezenční (docházkovou) formou v sídle školy nebo distanční formou (online), a to zejména v případě, nastanou-li takové okolnosti neumožňující konat výuku prezenční formou.

Výuka neprobíhá o státních svátcích.

Učebnice nejsou zahrnuty do ceny kurzu a účastník kurzu je hradí samostatně.

Škola může rozhodnout o změnách v rozvrhu kurzů s ohledem na zájem většiny účastníků kurzů a po dohodě s lektorem příslušného kurzu. Škola informuje účastníka kurzu o případných změnách na jím zadané kontaktní údaje. Škola nenese odpovědnost za nesprávně uvedené kontaktní údaje poskytnuté účastníkem kurzu.

Prokázání úrovně znalostí

Pro zájemce o kurzy organizuje škola zdarma jazykový audit, který tvoří gramatický test a pohovor. Jazykový audit nekonají zájemci o kurz v úrovni úplný začátečník a dále zájemci, kteří pokračují do navazujícího kurzu nebo kteří navštěvovali v uplynulých 6 měsících některý z kurzů pořádaných školou, jejichž účast v kurzu byla alespoň 70 %. Ve výjimečných a odůvodněných případech může škola rozhodnout o nekonání jazykového auditu.

Platební podmínky

Ze strany školy jsou přijímány následující způsoby úhrady ceny kurzu: v hotovosti v sídle školy, nebo bezhotovostním převodem na účet školy 26139641/0100. Úhrada ceny kurzu platební kartou není možná.

Kurzovné je nutné uhradit do 10 dnů od výzvy k platbě, nejpozději však 3 pracovní dny před zahájením kurzu.

Za úhradu ceny se v případě bezhotovostních plateb považuje okamžik, kdy je odpovídající částka připsána na bankovní účet školy.

Škola není plátcem DPH, uvedené ceny kurzů jsou cenami bez DPH.

Slevy

Na kurzovné lze uplatnit tyto slevy:

Sleva 5 % z ceny kurzu v případě, že účastník kurzu: 

 • v uplynulých šesti měsících navštěvoval jazykový kurz školy
 • je studentem (do 26 let)
 • navštěvuje jazykový kurz u Österreich Institut Brno nebo u Hispánica

Sleva 10 % z ceny kurzu v případě, že účastník kurzu:

 • je členem spolku Alliance Française Brno
 • navštěvuje 2 a více jazykových kurzů zároveň v jednom výukovém období (sleva se vztahuje na nejlevnější kurz)
 • navštěvuje minimálně desátý a maximálně devatenáctý jazykový kurz školy
 • je starobním důchodcem (65+)
 • je členem MUNIE

Sleva 20 % z ceny kurzu v případě, že účastník kurzu:

 • navštěvuje minimálně dvacátý jazykový kurz školy
 • je 1. sourozencem (dítě do 18 let) jiného účastníka kurzu navštěvujícího jazykový kurz školy

Sleva 30 % z ceny kurzu v případě, že účastník kurzu:

 • je 2. a dalším sourozencem (dítě do 18 let) jiného účastníka kurzu navštěvujícího jazykový kurz školy

Sleva 50 % z ceny kurzu v případě, že účastník kurzu:

 • je rodinným příslušníkem (dítě, rodič, manželka/ka, partner/ka podle zákona o registrovaném partnerství) zaměstnance školy nebo lektora školy

Sleva 100 % z ceny kurzu v případě, že účastník kurzu:

 • je zaměstnancem školy
 • je lektorem školy

Na uplatnění výše uvedených slev je povinen účastník kurzu předložit relevantní doklad.

Výše uvedené slevy nelze sčítat, nelze je postupovat na třetí osoby a nelze je vyplácet v hotovosti či jiným způsobem.

Storno podmínky

Účastník kurzu je oprávněn zrušit svoji účast v kurzu, a to za následujících storno podmínek:

 • bez stornopoplatku v případě zrušení účasti v kurzu 5 a více pracovních dnů před zahájením kurzu
 • se stornopoplatkem 25 % v případě zrušení účasti v kurzu 1 až 4 pracovní dny před zahájením kurzu
 • se stornopoplatkem 100 % v případě zrušení účasti v kurzu v den zahájení kurzu nebo po zahájení kurzu

Zrušit kurz je možné pouze písemně e-mailem na adrese: info@afbrno.cz.

Změna kurzu

Přestup do jiného kurzu je možný pouze v případě, že přestup neohrozí průběh původního kurzu a kapacita nově zvoleného kurzu nebude již naplněna.

Při přestupu do kurzu s vyšším kurzovným je účastník kurzu povinen uhradit poměrný cenový rozdíl za zbývající výukové jednotky. Na tento rozdíl nelze uplatnit slevu.

Při přestupu do kurzu s nižším kurzovným se rozdíl v ceně nevrací.

Změny ze strany školy

Škola si vyhrazuje právo na dočasnou nebo trvalou změnu lektora, z organizačních nebo jiných důvodů.

V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků v kurzu a škola nemůže nabídnout jiný kurz ve stejné úrovni nebo nedojde-li k dohodě s účastníkem kurzu o přeřazení do jiného kurzu, účastník kurzu má nárok na vrácení kurzovného za zbývající výukové jednotky.

Škola si dále vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz, a to jak před jeho zahájením, tak i v jeho průběhu.

Zrušené výukové jednotky z důvodu vzniklého na straně školy se nahrazují po domluvě mezi lektorem a účastníky kurzu v průběhu daného výukového období nebo ve výjimečných případech také po skončení výukového období.

Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dni zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden z účastníků kurzu nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut po zahájení výuky.

Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci (dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, zemětřesení, částečná nebo generální stávka, občanské nepokoje, válka, nouzový stav, epidemie nebo pandemie a s nimi související opatření orgánů veřejné moci a další nepředvídatelné události apod.) si škola vyhrazuje právo kurz přerušit nebo, jedná-li se o prezenční (docházkový) kurz a vzniklá situace to umožňuje, nahradit takový kurz distanční (online) formou výuky. V případě, že účastník kurzu nevyužije této náhrady, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného za zbývající výukové jednotky.

Nepřítomnost na kurzu

V případě, že účastník kurzu nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného ani na náhradní výuku.

Vyloučení odpovědnosti

Škola neodpovídá za nedosažení cíle kurzu.

Potvrzení o absolvování kurzu

Účastník kurzu obdrží na vlastní žádost po skončení kurzu potvrzení o absolvování kurzu, jestliže se účastnil kurzu alespoň ze 70 %. Potvrzení není vydáváno automaticky.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje účastníků kurzů jsou zpracovávány dle Zásad zpracování osobních údajů ve spolku Alliance Française Brno.

Zveřejněné Zásady jsou k nahlédnutí v sídle školy a na webových stránkách školy www.afbrno.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v sídle školy a na webových stránkách školy www.afbrno.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky lze měnit jednostranně ze strany školy, aniž se změny dotknou probíhajících kurzů. Nové znění všeobecných obchodních podmínek je platné pro kurzy v následném výukovém období.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 7. 2024.

Ke stažení: