Úvod

Úrovně našich kurzů francouzštiny vycházejí z jazykových úrovní, tak jak jsou definovány ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (viz pozn. 1 pod čarou). Tento dokument byl vytvořen Radou Evropy za účelem sjednocení a zjednodušení vzájemného srovnání jazykových znalostí.

A – uživatel základů jazyka
B – samostatný uživatel
C – zkušený uživatel

Tyto kategorie se dále dělí na 6 jazykových úrovní dle znalosti jazyka: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé úrovně zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka na všech úrovních: porozumění (poslech, čtení), mluvení (ústní interakce, samostatný ústní projev), psaní (písemný projev).

6 úrovní znalosti jazyka

A1 – začátečníci/ falešní začátečníci

Uživatel jazyka rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
Více o jazykové úrovni A1…

A2 – mírně pokročilí

Uživatel jazyka rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. 
Více o jazykové úrovni A2…

B1 – nižší středně pokročilí

Uživatel jazyka rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. 
Více o jazykové úrovni B1…

B2 – vyšší středně pokročilí

Uživatel jazyka dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. 
Více o jazykové úrovni B2…

C1 – pokročilí

Uživatel jazyka rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. 
Více o jazykové úrovni C1…

C2 – velmi pokročilí

Uživatel jazyka snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích. 
Více o jazykové úrovni C2…

(1) Původní a plný název dokumentu zní Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). Česká verze s názvem Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotímebyla publikována Univerzitou Palackého v Olomouci (ISBN: 80-244-0404-4).

Zdroje: