Jazykové úrovně

Úroveň A1

Úroveň A1

Úroveň A1 mám, když...

POROZUMĚNÍ
Poslech: Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.
Čtení: Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

MLUVENÍ
Ústní interakce: Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.
Samostatný ústní projev: Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

PSANÍ
Písemný projev: Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.


Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, Univerzita Palackého v Olomouci (ISBN: 80-244-0404-4).