Jazykové úrovně

Jazykové úrovně

Úrovně našich kurzů francouzštiny vycházejí z jazykových úrovní, tak jak jsou definovány ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (viz pozn. 1 pod čarou). Tento dokument byl vytvořen Radou Evropy za účelem sjednocení a zjednodušení vzájemného srovnání jazykových znalostí.

A – uživatel základů jazyka
B – samostatný uživatel
C – zkušený uživatel

Tyto kategorie se dále dělí na 6 jazykových úrovní dle znalosti jazyka: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé úrovně zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka na všech úrovních: porozumění (poslech, čtení), mluvení (ústní interakce, samostatný ústní projev), psaní (písemný projev).

6 úrovní znalosti jazyka:

A1 – začátečníci/falešní začátečníci:

Uživatel jazyka rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
>> Více o jazykové úrovni A1…


A2 – mírně pokročilí:

Uživatel jazyka rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
>> Více o jazykové úrovni A2…


B1 – nižší středně pokročilí:

Uživatel jazyka rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
>> Více o jazykové úrovni B1…


B2 – vyšší středně pokročilí:

Uživatel jazyka dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
>> Více o jazykové úrovni B2…


C1 – pokročilí:

Uživatel jazyka rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.
>> Více o jazykové úrovni C1…


C2 – velmi pokročilí:

Uživatel jazyka snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.
>> Více o jazykové úrovni C2…


(1) Původní a plný název dokumentu zní Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). Česká verze s názvem Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme byla publikována Univerzitou Palackého v Olomouci (ISBN: 80-244-0404-4).

Zdroje: